Het proces

Van nature is een chrysant een herfstbloem, of anders gezegd een “korte dag plant”. Dat wil zeggen dat de plant pas een bloemknop gaat vormen als de dagen korter worden. Omdat wij het hele jaar door chrysanten telen, moet de natuur in de kas nagebootst worden door middel van verduistering en belichting.

Handmatig planten van chrysanten is verleden tijd met de RoBoPlant, een volautomatische perspottenpootmachine die voornamelijk in de chrysantenteelt wordt gebruikt. De pootmachine is in staat een kist met plantgoed volautomatisch te legen en daarna in patroon te planten in het daarvoor aangebrachte groeigaas.

Naast arbeidsverlichting geeft de volautomatische plantmachine ook een hoge, uniforme plantkwaliteit. Hierdoor is de groei beter en gelijkmatiger waardoor wij maximaal rendement halen van het gewas. Daarbij vergemakkelijkt de gelijkmatige groei het oogstwerk. Ook is om die reden minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nodig gedurende de teelt.

De eerste één tot twee weken na het planten van de stekken, wordt met behulp van kunstmatige belichting een zogenaamde “lange dag periode” gecreëerd. Deze periode wordt ook wel de “vegetatieve periode“ genoemd. Er wordt dan extra belicht zodat de planten minimaal 16 uur licht ervaren.

Wij hebben een hoog belichtingsniveau in onze kassen waardoor veel groeikracht ontstaat in de plant en een mooi uniform gewas. Na die één tot twee weken lange dag fase, gaat de plant “de korte dag periode” in. Dit houdt in dat de plant ongeveer twaalf uur per dag donker wordt gehouden, ook in de zomer, zodat de bloemknop vorming tot stand kan komen. Afhankelijk van het ras en de tijd van het jaar duurt het vanaf het planten acht tot elf weken voordat de bloemen geoogst worden.

De energie die wij in ons bedrijf gebruiken wordt heel efficiënt geproduceerd met zogenaamde WKK installaties. WKK staat voor Warmtekrachtkoppeling en omvat het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig van een gasturbine die een generator aandrijft die op zijn beurt elektriciteit opwekt voor de belichting. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren en wordt gebruikt om de kassen te verwarmen. De CO2 die bij het proces vrij komt, wordt via een fijnmazig distributiesysteem ingebracht in de kassen tussen de planten. Daar dient de CO2 als meststof.

Onze collectie